محققان پسا‌دکتری

 نرجس سلطانی دهاقانی
دکترای علوم شناختی

دانشگاه شهیدبهشتی

رزومه