آزمایشگاه ها و امکانات پژوهشی


 


 

     آزمایشگاه‌ها

·         آزمایشگاه بیوالکتریک:                            دکتر سلامت

·         آزمایشگاه سلولی-مولکولی:                    دکتر کاشانی

·         آزمایشگاه تحلیل تصاویر پزشکی:              دکتر زارعی، دکتر طهماسیان

·         آزمایشگاه فیزیک زیستی- پزشکی:           دکتر محمد محمد زاده

·         کلینیک تحقیقات بالینی:                          دکتر زارعی، دکتر کاشانی


کتابخانه
آمفی تئاتر